Kurumsal | İstanbul CDMB | istanbulcdmb.org


Yaklaşım

Yaklaşım

Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımıyla, meslek mensuplarının gerek ücret tarifelerinde haksızlığa uğramaması, gerek iş kabulündeki esasları düzenledik gerekse büro çalışanlarının çalışma düzenlerini sağladık.

Zamana Dayalı Ücret Tarifemiz Hazır 

Sarf edilen emeği karşılayamayacak bir ücret düzeyi, mesleğin belirlenen standartlarda yapılmasını zorlaştırmaktadır. Ücret, sarf edilen emek ve zamanın karşılığını doğru olarak yansıttığı ölçüde mesleğin standartlarının da artması mümkün olacaktır.

Emek ve zamana dayalı olarak hesaplanacak ücret sayesinde meslek mensupları mağdur oluşmayacak, meslek mensupları arasında haksız rekabet azalacak, mesleğin imajını olumsuz yönde etkilemeyecek, mesleğin geliştirilmesine olanak sağlayacak bir ücret sisteminin hayata geçmiş olacaktır.

Kurgulanan sistemde ücretin hesaplanması yazılım aracılığıyla olacaktır. 

Kurgulanan ücret sistemi hem asgari ücret sistemi, hem de sözleşmeye dayalı ücret sistemi olarak işleyebilmektedir.  

Ücret sisteminin bu özelliği, birim ücretin asgari ücret veya sözleşme ücreti olarak sisteme girilmesiyle sağlanacaktır. 

Geleceğe Yatırım Yapmak:

Kurumsallaşma ve Hizmet Kalitesi Meslek Kararımız  

Sürekli değişen ve gelişen global rekabetçi pazar içerisinde, varlığını sürdürebilmek ve rekabet edebilmek zorunda olan, Meslek mensuplarımız yürütmekte oldukları faaliyetlerini daha profesyonel temele oturtmak, içinde bulundukları pazardaki değişim ve gelişmelere uyum sağlamak zorundadırlar. 

Meslek mensuplarımız için yaşamsal bir öneme sahip olan Şirketleşme ve bunun paralelinde Kurumsallaşma faaliyetleri, esas olarak kişilerden bağımsız kuralların, yönetmeliklerin, standartların ve prosedürlerin oluşturulmasını, kendi organizasyon yapısı içerisinde yapısal farklılıkların ortaya konularak hizmetlerin verilmesini kapsar.

Bu çerçevede meslek mensuplarımızın, kurumsal yapılarını oluşturabilmeleri ve verdikleri hizmetleri belirli kalitede sürdürülebilir bir şekilde yürütmeleri verimliliklerini arttırmalarına rehberlik edecek Hizmet Kalitesi Meslek Kararımızı hayata geçirdik be dönem uygulamaya başlayacağız.  

Muhasebe büroları için Hizmet Kalite Kontrol Rehberi hazırlayarak hizmet kalitesi ve güvencesi esaslarını ortaya koyduk.

Mesleğimizin en büyük sermayesini toplumsal güven oluşturmaktadır.

Mesleğimizin en büyük sermayesini toplumsal güven oluşturmaktadır. Bu sermayemizin gelişip güçlenmesini sağlayan unsurlarımız ise mesleki ilkelerimiz, disiplin kurallarımız, etik ilkelerimiz ve bunların uygulamalarıdır.  

Etik Yönetmeliği ile tüm meslek mensuplarının en üst derecede mesleki bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın meslek mensupları kitlesi hedefine ulaşmak için muhasebe meslek mensuplarının mesleki ilişkilerinde uymaları gereken asgari etik ilkeler belirledik.

Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Projesini Hayata Geçirdik.

Mali müşavirlik hizmet sektörünün bilgi ve teknoloji odaklı hizmet üretmesini sağlayacak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak iş birliği ağlarını ve ortak kullanım alanlarını geliştirmek ve işlevsel hale gelmesine katkı sağlamak amacıyla, “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi Ve Raporlanması Projesi”ni Hayata Geçirdik ve eğitimleri gerçekleştirdik.

Ayrım yapmadan…

Ne düşünce ne giyim, ne mezhep ne ırk hiç bir ayrımcılık yapmadık, Çağdaş ve Demokrat olmaya yakışır şekilde davrandık

Hiç bir siyasi anlayışın arka bahçesi olmadık. Yalnızca ülkemizin, mesleğimizin ve meslektaşımızın geleceğine yatırım yaptık.

Ayrımcılık yapmadan, tüm meslektaşlarımıza eşit yaklaştık. Bu eşitlik anlayışıyla, mesleğimizin gelişeceğini biliyoruz. İSMMMO’nun herkesin odası olduğu bilinciyle, tüm meslek mensuplarımıza yakın ve içten davrandık. 

Toplumsal duyarlılığımızla, herkesin eşit yaşam hakkına sahip olduğunu bilerek hareket ettik.

Çevreden yana…

Sürdürülebilir bir dünya anlayışıyla, çevreden yana olduk. Çünkü biliyoruz ki, yaşanılabilir bir gelecek ancak doğa değerlerini koruyarak oluşacaktır. İSMMMO Çevre Fotoğraf ve Sinema Kulübü’nü kurup çeşitli etkinliklerle çevre duyarlılığını artırıcı etkinlikler yaptık. 

Ağaç dikme kampanyalarımızla çevreye katkıda bulunduk, farkındalık yarattık.

Sanatla iç içe...

Biliyoruz ki; sanat, insanın motivasyon kağnağıdır. Sanatla birlikte çalışan zihinler daha verimli ve daha iyi işler çıkarır.

Bu bilinçle kurduğumuze sanat galerimiz,   İSMMMO korosu, fotoğraf kulübümüz ve sanat etkinliklerimizle 30 yıldır sanat ve mesleği buluşturduk.